ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម:

រំលេចគេហទំព័រ
បទសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាជួរឈរ

នៅសប្តាហ៍នេះលោក Roger ចែករំលែកចែករំលែកជាមួយយើងហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែទិញរឿងកំប្លែង Marvel ‘Spider-Man: គ្រុនក្តៅដោយ Brendan McCarthy ។

តិញ

Spider-Man: គ្រុនក្តៅលេខ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.