ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបទចំរៀងដ៏ល្អប៉ុន្តែពិតជារួមបញ្ចូលវាគ្រាន់តែដើម្បីប្រកាសរឿងនេះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីនៅពេលដែលនៅពេលដែលស្រអាប់កខ្វក់ (នៃត្រកូលអ៊ូតាំង) សម្រាប់ការថតរបស់កញ្ជ្រោង 2004) នៃបុរាណលោកអេដបង្ហាញ។ អូឌីប៊ីបានបាត់បង់ទៅ Shermale Hemsley ។ ដែលបានបាត់បង់ការពិតដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់មើលការថតចម្លងរបស់លោកអ៊ែដ។

ការធ្វើសវនកម្មចាស់របស់មនុស្សកខ្វក់សម្រាប់លោកអេដ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.