ការប្រកាសនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម:

រំលេចគេហទំព័រ
ការពិនិត្យផលិតផល

Batman លេខ 1

អ្នកបរិច្ចាគ Westfield ទៀងទាត់ KC Carlson នៅតែបន្តការពិនិត្យរបស់លោកចំនួន 52 របស់ DC ដែលទទួលបាន 52 របស់ DC នៅពេលកំប្លែងដែលមានតម្លៃក្នុងការអាន។ នៅពេលនេះគាត់បានបញ្ចប់ការក្រឡេកមើលសៀវភៅសប្តាហ៍ទី 4 រួមមាន Batman, ស្ត្រី Longer, និងកងពល Lastern Green Lanws ។ ពិនិត្យពួកវានៅទីនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.